I 1890’erne gik Tretow-Loof videre med sine eksperimenter og nyskabelser. Han opførte en moderne ringovn med 12 kamre a 10.000 stens kapacitet, hvilket har betydet en væsentlig udvidelse af produktionskapaciteten. Vi har et billede fra denne tid, der viser at ovnanlægget har skiftet udseende. Billedet er aftrykt herunder.

Vindø Teglværk

Der er sket en voldsom udbygning af værket. Ud over den ændrede ovn er der rejst flere skorstene, der er et muret maskinhus op mod skoven, forrest ser vi arbejderboligen, og i midtener der opført funktionær- og privatbolig. De mange nye skorstene skyldes anlæg af flere kalkovne, og melkalk var da også et af Vindøs store produkter ifølge annoncer i “Lerindustrien” nogle år senere. I det første tiår af dette århundrede var Vindøs specialiteter melkalk, radialsten og molersten. Og hermed er vi ved en anden af Tretow-Loofs opfindelser: Molersten. Han var en af de første her i landet, der eksperimenterede med molersten. Disse eksperimenter var så vellykkede, at han i “Lerindustrien” permanent kunne reklamere med sine molersten i begyndelsen af århundredet. Ud over disse specialiteter blev der produceret gule og røde mursten, tagsten og drænrør på Vindø Teglværk under kaptajnen.

Kaptajnens rastløse energi og mange nyskabelser og investeringer kostede store summer. Meget tyder på. at de mange forsøg og udvidelser ikke gjorde ham rigere. I en meget positiv nekrolog i “Lerindustrien” siges det også, at “det var hans største Glede, naar han kunne gavne andre med sine Erfaringer; men det var ligesom han ikke brød sig om selv at udnytte dem; thi man havde Indtryk af, at han havde større Glæde af at udføre Forsøgene end at drage Nytte af Resultaterne”. Lidt senere siges det: “Sin egen Fordel tænkte han mindst paa, og det er en velfortjent Ros, at det kan siges, at han havde saare mange Betingelser for at samle sig Rigdomme, men han benyttede dem ikke, fordi han tænkte mere paa andres Vel end paa sit eget.”

Kaptajnen var yderst velanskreven i teglværkskredse, hvilket skal uddybes senere.

Netop o. 1900 efter de store udvidelser i 1890’erne var Vindø Teglværk på sit højdepunkt. Det er ganske betegnende, at Teglværksforeningen for Jylland i 1903 aflagde Vindø Teglværk et besøg og beså det moderne værk. I de sidste år at Tretow-Loofs periode fornemmer man, at værket ikke havde samme stade som i hans velmagtsdage. Som det fremgår af billedet fra o.1910, er bygningen bag arbejderne da også noget forfalden.

Taken from a history of Vindø Teglværk by Jan Rømsgaard, 1998


admin

Owner of Montana since 2004

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *